webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs xhtml >> Część 6

Znaczniki

autor: Dominik Tomaszuk, ostatnia modyfikacja: 2008-04-03

szukaj: znaczniki xhtml znaczniki xhtml kurs xhtml kurs xhtml

Spis znaczników XHTML

Nazwa znacznika Opis znacznika XHTML 1.0 XHTML 1.1 Zamknięcie zanacznika
a odnośniki zgodny zgodny jest
abbr forma skrócona zgodny zgodny jest
acronym akronim zgodny zgodny jest
address dane kontaktowe zgodny zgodny jest
applet aplet Javy Deprecated Unsupported jest
area mapa odnośników zgodny zgodny brak
b pogrubiony tekst zgodny zgodny jest
base adres bazowy zgodny zgodny brak
basefont czcionka bazowa Deprecated Unsupported brak
bdo wyłączenie dwustronnego wypisywania zgodny zgodny jest
big tekst większy o 1 zgodny zgodny jest
blockquote cytat do długich tekstów zgodny zgodny jest
body ciało dokumentu zgodny zgodny jest
br nowa linia zgodny zgodny brak
button przyciski zgodny zgodny jest
caption opis tabeli zgodny zgodny jest
center wyśrodkowanie Deprecated Unsupported jest
cite cytat, źródło zgodny zgodny jest
code kod programu zgodny zgodny jest
col atrybuty kilku kolumn zgodny zgodny brak
colgroup grupowanie kolumn zgodny zgodny jest
dd termin w liście definicyjnej zgodny zgodny jest
del tekst usunięty zgodny zgodny jest
dfn definicja zgodny zgodny jest
dir zawartość katalogu Deprecated Unsupported jest
div wygląd długiego fragmentu dokumentu zgodny zgodny jest
dl tworzenie listy definicyjnej zgodny zgodny jest
dt termin w liście definicyjnej zgodny zgodny jest
em wyróżnienie tekstu zgodny zgodny jest
fieldset grupowanie elementów formularza zgodny zgodny jest
font czcionka Deprecated Unsupported jest
form tworzenie formularzy zgodny zgodny jest
frame zawartość ramki Frameset Unsupported brak
frameset wyglad ramek Frameset Unsupported jest
h1 nagłówek 1 zgodny zgodny jest
h2 nagłówek 2 zgodny zgodny jest
h3 nagłówek 3 zgodny zgodny jest
h4 nagłówek 4 zgodny zgodny jest
h5 nagłówek 5 zgodny zgodny jest
h6 nagłówek 6 zgodny zgodny jest
head nagłówek dokumentu zgodny zgodny jest
hr linia pozioma zgodny zgodny brak
html rozpoczyna dokument zgodny zgodny jest
i pochylony tekst zgodny zgodny jest
iframe ramki wewnętrzne zgodny zgodny jest
img obrazek zgodny zgodny brak
input elementy formularza zgodny zgodny brak
ins wstawiony tekst zgodny zgodny jest
isindex element wprowadzania tekstu Deprecated Unsupported brak
kbd tekst do wypisania zgodny zgodny jest
label etykieta opisu elementu zgodny zgodny jest
legend przypisanie opisu zgodny zgodny jest
li element listy wyliczeniowej zgodny zgodny jest
link odnośnik np. do stylów zgodny zgodny brak
map definicja mapy odsyłaczy zgodny zgodny jest
menu lista menu Deprecated Unsupported jest
meta określanie własności dokumentu zgodny zgodny brak
noframes tekst dla przeglądarek bez ramek Frameset Unsupported jest
noscript tekst dla przeglądarek bez skryptów zgodny zgodny jest
object obiekt w dokumencie zgodny zgodny jest
ol tworzenie uporządkowanej listy zgodny zgodny jest
optgroup logiczne grupowanie opcji wyboru zgodny zgodny jest
option opcja listy wyboru zgodny zgodny jest
p akapit zgodny zgodny jest
param parametr apletu lub obiektu zgodny zgodny jest
pre tekst preformatowany zgodny zgodny jest
q cytat do krótkich tekstów zgodny zgodny jest
rb taza Ruby niezgodny zgodny jest
rbc kontener bazy Ruby niezgodny zgodny jest
rp nawias Ruby niezgodny zgodny jest
rt tekst Ruby niezgodny zgodny jest
rtc kontener tekstu Ruby niezgodny zgodny jest
ruby element głowny Ruby niezgodny zgodny jest
s przekreślony tekst Deprecated Unsupported jest
samp przykład zgodny zgodny jest
script skrypty zgodny zgodny jest
select tworzenie listy wyboru w formularzach zgodny zgodny jest
small tekst mniejszy o 1 zgodny zgodny jest
span wygląd fragmentu tekstu zgodny zgodny jest
strike przekreślony tekst Deprecated Unsupported jest
strong wyróżnienie tekstu zgodny zgodny jest
style definiowanie stylów zgodny zgodny jest
sub indeks dolny zgodny zgodny jest
sup indeks górny zgodny zgodny jest
table tabela zgodny zgodny jest
tbody obszar głównej treści tabeli zgodny zgodny jest
td komórka tabeli zgodny zgodny jest
textarea wieloliniowy obszar tekstu zgodny zgodny jest
tfoot obszar stopki tabeli zgodny zgodny jest
th komórka nagłówka tabeli zgodny zgodny jest
thead obszar główka tabeli zgodny zgodny jest
title tytuł dokumentu zgodny zgodny jest
tr wiersz tabeli zgodny zgodny jest
tt tekst o tych samych odstępach zgodny zgodny jest
u podkreślony tekst Deprecated Unsupported jest
ul tworzenie listy wyliczeniowej zgodny zgodny jest
var przykład zmiennej zgodny zgodny jest

Jak widać statusy deprecated i unsupported w większości znacznikach się pokrywają, a co za tym idzie dokumenty zgodne ze strict w większości (czasami z drobnymi zmianami) mogą być zgodne z XHTML 1.1.

Uwaga!, XHTML 1.1 jest zbudowany w modulacji wiec znaczniki mogą być używane w różnych kombinacjach (nie tylko tych wymienionych w tym kursie).

Zasady dotyczące znaczników

Należy więc unikać zapisu takiego jak ten:

<pre><big>bvfbg</big></pre>

lub

<pre><big>bvfbg</big></pre>

Dominik Tomaszuk

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Chcesz zostać programistą?

Poznaj 6 kroków do efektywnej
nauki programowania!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org