webmaster webmastering webdesign

Jesteś tutaj: webmade.org >> kursy online >> kurs xhtml >> Część 7

Atrybuty

autor: Dominik Tomaszuk, ostatnia modyfikacja: 2007-07-16

szukaj: atrybuty xhtml atrybuty xhtml kurs xhtml kurs xhtml

Spis atrybutów XHTML

Nazwa Występowanie w znacznikach XHTML 1.0
abbr td, th zgodny
accept-charset form zgodny
accept form, input zgodny
accesskey a, area, button, input, label, legend, textarea + zgodny
action form zgodny
align col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr zgodny
align caption, applet, iframe, img, input, object, legend, table, hr, div, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p Deprecated
alink body Deprecated
alt applet Deprecated
alt area, img, input zgodny
archive object zgodny
archive applet Deprecated
axis td, th zgodny
background body Deprecated
bgcolor table, tr, td, th, body Deprecated
border table zgodny
border img, object Deprecated
cellpadding table zgodny
cellspacing table zgodny
char col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr zgodny
charoff col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr zgodny
charset a, link, script zgodny
checked input zgodny
cite blockquote, q, del, ins zgodny
class wszystkie oprócz: base, basefont, head, html, meta, param, script, style, title zgodny
classid object zgodny
clear br Deprecated
code applet Deprecated
codebase object zgodny
codebase applet Deprecated
codetype object zgodny
color basefont, font Deprecated
cols textarea zgodny
cols frameset Frameset
colspan td, th zgodny
compact dir, dl, menu, ol, ul Deprecated
content meta zgodny
coords area, a zgodny
data object zgodny
datetime del, ins zgodny
declare object zgodny
defer script zgodny
dir wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, frame, frameset, iframe, param, script zgodny
dir bdo zgodny
disabled button, input, optgroup, option, select, textarea zgodny
enctype form zgodny
face basefont, font Deprecated
for label zgodny
frame table zgodny
frameborder frame, iframe Frameset
headers td, th zgodny
height img, object zgodny
height iframe, td, th, applet Deprecated
href a, area, link, base zgodny
hreflang a, link zgodny
hspace applet, img, object Deprecated
http-equiv meta zgodny
id wszystkie oprócz: base, head, html, meta, script, style, title zgodny
ismap img, input zgodny
label option, optgroup zgodny
lang wszystkie oprócz: applet, base, basefont, br, frame, frameset, iframe, param, script zgodny
language script Deprecated
link body Deprecated
longdesc img zgodny
longdesc frame, iframe Frameset
marginheight frame, iframe Frameset
marginwidth frame, iframe Frameset
maxlength input zgodny
media style, link zgodny
method form zgodny
multiple select zgodny
name button, textarea, select, form, img, a, input, object, map, param, meta zgodny
name frame, iframe Frameset
name applet Deprecated
nohref area zgodny
noresize frame Frameset
noshade hr Deprecated
nowrap td, th Deprecated
object applet Deprecated
onblur* a, area, button, input, label, select, textarea zgodny
onchange* input, select, textarea zgodny
onclick* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
ondblclick* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onfocus* a, area, button, input, label, select, textarea zgodny
onkeydown* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onkeypress* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onkeyup* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onload* body zgodny
onload* frameset Frameset
onmousedown* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onmousemove* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onmouseout* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onmouseover* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onmouseup* wszystkie oprócz: applet, base, basefont, bdo, br, font, frame, frameset, head, html, iframe, isindex, meta, param, script, style, title zgodny
onreset* form zgodny
onselect* input, textarea zgodny
onsubmit* form zgodny
onunload* body zgodny
onunload* frameset Frameset
profile head zgodny
prompt isindex Deprecated
readonly textarea, input zgodny
rel a, link zgodny
rev a, link zgodny
rows textarea zgodny
rows frameset Frameset
rowspan td, th zgodny
rules table zgodny
scheme meta zgodny
scope td, th zgodny
scrolling frame, iframe Frameset
selected option zgodny
shape area zgodny
shape a zgodny
size input, select zgodny
size hr, font, basefont Deprecated
span col zgodny
span colgroup zgodny
src script, input, img zgodny
src frame, iframe Frameset
standby object zgodny
start ol Deprecated
style wszystkie oprócz: base, basefont, head, html, meta, param, script, style, title zgodny
summary table zgodny
tabindex a, area, button, input, object, select, textarea zgodny
target a, area, base, form, link Deprecated
text body Deprecated
title wszystkie oprócz: base, basefont, head, html, meta, param, script, title zgodny
type a, link, object, param, script, style, input, button zgodny
type li, ol, ul Deprecated
usemap img, input, object zgodny
valign col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr zgodny
value input, option, param, button zgodny
value li Deprecated
valuetype param zgodny
version html Deprecated
vlink body Deprecated
vspace applet, img, object Deprecated
width img, object, table, col, colgroup zgodny
width hr, td, th, applet, pre, iframe Deprecated

Wyjaśnienia terminów deprecated i frameset występują w dziale 'Znaczniki'.

Zmiany XHTML 1.1 w stosunku do 1.0

W dalszych wersjach XHTML stopniowo będzie się likwidowało atrybuty - zastąpi się je stylami lub w inny sposób (oczywiście atrybuty np: alt lub summary nie znikną całkowicie nigdy).

Uwaga!, XHTML 1.1 jest zbudowany w modulacji wiec atrybuty mogą być używane w różnych kombinacjach (nie tylko tych wymienionych w tym kursie).

Dominik Tomaszuk

Zagadnienia poruszane w tej części kursu:

Szukasz profesjonalnej firmy?
Projektowanie stron internetowych.
Skontaktuj się z nami!

 

valid XHTML
valid CSS
© 2004-2008 copyright by webmade.org